Privacyregelement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 De regels

Onze praktijk hechtte altijd al zeer grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van haar patiënten en bescherming van hun privacy. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is wordt expliciet aangegeven welke inspanningen een organisatie moet leveren op gebied van gegevensbescherming. Daarnaast is in die wet niet alleen vastgelegd welke plichten een organisatie heeft die met persoonsgegevens werkt, maar ook welke rechten degene heeft van wie de vastgelegde gegevens zijn. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Persoonsgegevens in onze praktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens verwerkt van personen die als patiënt staan ingeschreven in onze praktijk. Naast medische gegevens die noodzakelijk zijn om patiënten goed te kunnen behandelen verwerken wij ook persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummers en andere contactgegevens, BSN-nummer en verzekeringsgegevens, omdat die nodig zijn om adequaat te kunnen communiceren met patiënten en om behandelingen financieel af te kunnen handelen. Dit komt in feite neer op de gegevens die gevraagd worden op het inschrijfformulier voor nieuwe patiënten op onze website. Wij verwerken géén gegevens die wij niet nodig hebben, zoals ras, geloofsovertuiging, politieke gezindheid en seksuele geaardheid.

 De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Tricht-Buurmalsen-Geldermalsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Persoonsgegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor aan zorgverlening gerelateerde communicatie;
  • voor doeleinden van administratieve aard en praktijkbeheer.
 • Er vindt in beginsel géén verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt in de praktijk.
 • Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

 Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 • De patitënt heeft heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.1)
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 • Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de praktijkassistente. Zij zal uw verzoek doorgeven aan uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Tricht-Buurmalsen-Geldermalsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts. Daarbij gaat het niet alleen om de medicatie die de huisarts heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Tricht-Buurmalsen-Geldermalsen deelt persoonsgegevens met de volgende instanties:

 • Zorgverzekeraars. In het kader van declaratie van inschrijftarieven en verrichtingen
 • Stichting ION. De Stichting Inschrijving op Naam (ION) bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. Hiertoe beheert de stichting een database waarin elke inwoner van Nederland is gekoppeld aan één huisarts. De database ondersteunt huisartsen en zorgverzekeraars bij het declaratieverkeer van de inschrijftarieven en maakt een betrouwbare digitale dossieroverdracht mogelijk bij verandering van huisarts.
 • de ZorgAccountants in Bilthoven. Dit is het accountantskantoor welke de boekhouding en belastingzaken regelt voor de praktijk. Alléén van rechtstreekse betalingen van patiënten aan de praktijk (in verband met niet verzekerde zorg) zijn persoonsgegevens (naam en bankrekeningnummer) zichtbaar voor de ZorgAccountants. Betalingen van Zorgverzekeraars zijn voor de ZorgAccountants niet herleidbaar tot individuele patiënten. De praktijk voert het declaratieproces naar zorgverzekeraars in eigen beheer uit en maakt geen gebruik van factoring partijen of andere administratiekantoren.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts en nadat de nieuwe huisarts u op zijn naam heeft ingeschreven in de ION database. Inschrijving in de ION database is noodzakelijk om het dossier op efficiënte wijze digitaal over te kunnen dragen via een speciale beveiligde internetverbinding (ZorgMail FileTransfer). U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

 

1) Indien het wijzigen of verwijderen van gegevens er toe leidt dat er geen sprake meer is van op verantwoorde wijze medische zorg kunnen leveren door de zorgverlener of wanneer het er toe leidt dat administratieve processen (zoals declaratieverkeer) geblokkeerd worden, behoudt de praktijk zich het recht voor om de behandelrelatie als patiënt met u te beëindigen onder opgaaf van redenen.